Bùng nổ ưu đãi đặc biệt chưa từng có - ngay trong tháng 11 này

Ngày đăng: 03/11/2022
📣📣📣𝐁𝐔̀𝐍𝐆 𝐍𝐎̂̉ 𝐔̛𝐔 Đ𝐀̃𝐈 Đ𝐀̣̆𝐂 𝐁𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐂𝐇𝐔̛𝐀 𝐓𝐔̛̀𝐍𝐆 𝐂𝐎́ - 𝐍𝐆𝐀𝐘 𝐓𝐑𝐎𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐀́𝐍𝐆 11 𝐍𝐀̀𝐘 !!!!!------------------------------------------------
🎁🛍𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐠𝐢𝐚́ 𝐪𝐮𝐚̀ 𝐭𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐥𝐞̂𝐧 𝐭𝐨̛́𝐢 :𝟏𝟑.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐕𝐍𝐃 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐠𝐨́𝐢 𝐜𝐡𝐚̆𝐦 𝐬𝐨́𝐜 𝐱𝐞 𝐜𝐚𝐨 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐀𝐧𝐡 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜.‼️
 
🇱🇷 Đ𝐞̂̉ 𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐤𝐲̉ 𝐧𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐦𝐨̂́𝐜 𝟓𝟎 𝐧𝐚̆𝐦 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮, 𝐒𝐨𝐥𝐚𝐫𝐅𝐗 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐱𝐢𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐠𝐮̛̉𝐢 𝐭𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐭𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̉ 𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐦𝐞̂́𝐧 𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐮̛𝐮 đ𝐚̃𝐢 đ𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐬𝐚𝐮: 
 
💎𝐆𝐨́𝐢 𝐏𝐇𝐎̂̉ 𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 +  𝐂𝐀𝐎 𝐂𝐀̂́𝐏: 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 𝟐𝟎% 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐠𝐢𝐚́ 𝐛𝐚́𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜 + 𝟏 𝐠𝐨́𝐢 𝐜𝐡𝐚̆𝐦 𝐬𝐨́𝐜 𝐱𝐞 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐬𝐚̂𝐮 𝐂𝐚𝐨 𝐂𝐚̂́𝐩 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐀𝐧𝐠𝐞𝐥 𝐖𝐚𝐱 - 𝐀𝐧𝐡 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 (𝐭𝐫𝐢̣ 𝐠𝐢𝐚́ 𝟏.𝟑𝟎𝟎.𝟎𝟎 𝐕𝐍𝐃)
 
💎𝐆𝐨́𝐢 Đ𝐀̣̆𝐂 𝐁𝐈𝐄̣̂𝐓: 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 𝟐𝟎% 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐠𝐢𝐚́ 𝐛𝐚́𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜 + 𝟏 𝐠𝐨́𝐢 𝐜𝐡𝐚̆𝐦 𝐬𝐨́𝐜 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐡𝐚̂́𝐭 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐝𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐀𝐧𝐠𝐞𝐥 𝐖𝐚𝐱 - 𝐀𝐧𝐡 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 (𝐭𝐫𝐢̣ 𝐠𝐢𝐚́ 𝟐.𝟖𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐕𝐍𝐃)
 
💎𝐆𝐨́𝐢 𝐏𝐋𝐔𝐒: 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 𝟐𝟎% 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐠𝐢𝐚́ 𝐛𝐚́𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜 + 𝟏 𝐠𝐨́𝐢 𝐩𝐡𝐮̉ 𝐂𝐞𝐫𝐚𝐦𝐢𝐜𝐬 𝐓𝐢𝐞̂𝐮 𝐜𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐀𝐧𝐠𝐞𝐥𝐖𝐚𝐱 - 𝐀𝐧𝐡 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 (𝐭𝐫𝐢̣ 𝐠𝐢𝐚́ 𝟕.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐕𝐍𝐃)
 
📌𝐂𝐚́𝐜 𝐯𝐢̣ 𝐭𝐫𝐢́ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐥𝐞̉: 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 𝟐𝟎% 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐠𝐢𝐚́ 𝐛𝐚́𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜.
---------------------------
💥𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐧𝐚̀𝐲 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐚́𝐩 𝐝𝐮̣𝐧𝐠: 
- 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝟏𝟎 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐭𝐮̛̀ 𝟏𝟎/𝟏𝟏 đ𝐞̂́𝐧 𝟐𝟎/𝟏𝟏 𝐜𝐡𝐨 𝐤𝐲̉ 𝐧𝐢𝐞̣̂𝐦 𝟓𝟎 𝐧𝐚̆𝐦 𝐫𝐚 đ𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐮̉𝐚 𝐒𝐨𝐥𝐚𝐫𝐅𝐗 𝐔𝐒𝐀.
- 𝐂𝐡𝐢̉ 𝐚́𝐩 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 đ𝐞̂́𝐧 𝐭𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐥𝐚̀𝐦 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐭𝐚̣𝐢 𝟏𝟖 𝐊𝐡𝐮́𝐜 𝐓𝐡𝐮̛̀𝐚 𝐃𝐮̣ - 𝐂𝐚̂̀𝐮 𝐆𝐢𝐚𝐲 - 𝐇𝐧𝐨𝐢.
- 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐠𝐨́𝐢 𝐭𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐲 đ𝐨̂̉𝐢 𝐫𝐚 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐦𝐚̣̆𝐭.- 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐠𝐨́𝐢 𝐭𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐚́𝐩 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐥𝐚̀𝐦 𝐟𝐮𝐥𝐥 𝐱𝐞.
--------------------------------------
✨𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐝𝐢̣𝐩 𝐭𝐫𝐢 𝐚̂𝐧 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐭𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̉ 𝐜𝐚́𝐜 𝐐𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 đ𝐚̃ 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 đ𝐞̂́𝐧, 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐤𝐡𝐚̉𝐨, 𝐡𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐯𝐚̀ 𝐮̉𝐧𝐠 𝐡𝐨̣̂ 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐨̂𝐢 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐬𝐮𝐨̂́𝐭 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐯𝐮̛̀𝐚 𝐪𝐮𝐚. 
 
𝐂𝐮̀𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚𝐮 𝐭𝐫𝐚̉𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 - 𝐂𝐮̀𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚𝐮 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐪𝐮𝐚̀ !!!!
 
 
#SOLARFX #50yearsuniversal #PVOIVOC2022 #VMS2022  #baohanhdonghanhtrondoi
------------------------
💦Liên tục theo dõi chúng tôi qua:
📌Fanpage: SolarFX By American Care ;
📌Website: htttp://americancare.vn;
📌Tiktok:  https://www.tiktok.com @americancareoffical_t=8X0vOQ9nEUz&_r=1
📲Hotline: 0989.94.91.94
  • tags

Tin tức liên quan

VF 8 ĐƯỢC VINH XANH

Tin tức sự kiện

VF 8 ĐƯỢC VINH XANH "XE XANH CỦA NĂM "

12/04/2023
SỐNG CHẤT NHƯ FORD RANGER

Tin tức sự kiện

SỐNG CHẤT NHƯ FORD RANGER

06/04/2023
FORD TERRITORY - XE BÁN CHẠY NHẤT PHÂN KHÚC !

Tin tức sự kiện

FORD TERRITORY - XE BÁN CHẠY NHẤT PHÂN KHÚC !

30/03/2023
Về đầu trang icon_back_to_top